ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางขุนเขา
ทุ่งหญ้าบนสันดอยทะเลหมอกและทิวทัศน์ตระการตา
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"

การเดินทางไปเที่ยวดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันแรก   อ.สบเมย – กลอเซโล    อาหารทัวร์เดินป่าดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.สบเมย รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดชมวิว ดอยกลอเซโล ถึงจุดตั้งแค้มป์หาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมัน รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย เย็นๆ ถ่ายภาพแสงสียามเย็นตะวันตกดินฝั่งพม่าบนดอยกลอเซโลที่งดงามกับสายลมหนาว รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันสอง   กลอเซโล - พุ่ยโค    อาหารทัวร์เดินป่าดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล B/D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็นชมทะเลหมอกสองแผ่นดินที่ขาวโพรนไปทั้งหุบเขาและตะวันขึ้นที่สัน ดอยกลอเซโล เก็บบรรยากาศจนได้เวลา รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารช่วยกันเก็บแค้มป์อำลาดอยกลอเซโล นั่งรถกระบะลงมาสบเมย รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วนั่งรถไปต่อกันที่ ดอยพุ่ยโค รถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า ออกเดินเท้าขึ้นดอยพุ่ยโค เป็นการเดินขึ้นเนิน จากนั้นก็พบกับขุนเขาและทุ่งหญ้า พร้อมกับอากาศอันสดชื่นหายเหนื่อย (ระยะทางประมาณ 860 ม.) ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน ถึงจุดตั้งแค้มป์บน ดอยพุ่ยโค ชมบรรยากาศรอบๆ ดอยพุ่ยโค เย็นถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามบนสันดอยกับสายลมหนาวๆ รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันสาม   ดอยกลอเซโล – สบเมย    อาหารทัวร์เดินป่าดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สัน ดอยพุ่ยโค เก็บบรรยากาศจนได้เวลา รับประทานอาหารเช้า (4) หลังอาหารช่วยกันเก็บแค้มป์ เดินลงจากดอยพุ่ยโค (ใช้เวลาเดินลงประมาณ 1 ชม.) แล้วนั่งรถกระบะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สบเมย รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารอำลาสบเมย มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แถว จ.ตาก แล้วเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
วันสี่
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"

ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล จ.แม่ฮ่องสอน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล จ.แม่ฮ่องสอน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์แค้มป์)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
ลักษณะทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติทะเลหมอกสองแผ่นดินไทยพม่าแม่น้ำสาละวินกับแม่น้ำเมยและทุ่งหญ้าบนดอยสูงพร้อมกับสูดอากาศอันบริสุทธิ
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล
  - ชุดพร๊อบเก๋ๆ
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าดอยพุ่ยโค แม่ฮ่องสอน
  - นั่งรถไกลทั้งรถตู้ แล้วต่อด้วยรถกระบะ แต่เดินใกล้
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะบนดอยและระหว่างทางเดิน
- ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- มีห้องน้ำ
 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ inbox หรือส่งเข้า line แทนครับ

 
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
เที่ยวสนุกสุขใจที่ดอยพุ่ยโค-ดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กับใบสน2ใบ