ทัวร์ดอยปุยหลวง-ม่อนกองข้าว-ดอยธง จ.แม่ฮ่องสอน

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชื่นชมธรรมชาติแห่งป่าเขา จ.แม่ฮ่องสอน
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน นอนเต้นท์
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
การเดินทางไปดอยปุยหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว เราก็ออกเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันแรก   ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว   อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม D
ถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในเวลาเช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) พร้อมทั้งซื้อเสบียงอาหาร เพื่อนำไปรับประทานบนดอย หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติแม่เงา อ.สบเมย เปลี่ยนเป็นรถกระบะ 4x4 ขึ้นไปบริเวณ "ดอยปุยน้อย" รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินเท้าแบบชิล ๆ สบาย ๆ เดินบ้างพักบ้าง ประมาณ 3 ชม. ก็ถึงจุดหมายที่พักคืนแรก "ม่อนกองข้าว" ตั้งแคมป์ ตกเย็นเดินขึ้นม่อนกองข้าว (เป็นเขาเล็ก ๆ ไม่สูงมาก) ไปดูพระอาทิตย์ตก สัมผัสแสงอาทิตย์อ่อนๆ กระทบกับม่อนกองข้าว เก็บบรรยากาศวิวทิวทัศน์ แล้วลงมารับประทานอาหารเย็น (1) จากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันสอง   ยอด 1700 - ดอยปุยหลวง   อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B / L / D
5.30 น. เดินขึ้น "ม่อนกองข้าว" กันอีกครั้ง เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกสัมผัสกระแสลมเบาๆ ยามเช้าตรู่ หลังจากนั้นลงมารับประทานอาหารเช้า (2) เก็บแคมป์ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดดอย 1700 ซึ่งเป็นยอดสูงสุด โดยจะพักรับประทานอาหารกลางวัน ในช่วงนี้ (3) และเดินต่อไปยังที่พักคืนที่สอง คือ "ดอยปุยหลวง" เมื่อตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อย เดินขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อนมองเห็นไปถึงภูเขาในฝั่งพม่าอยู่ไกลๆ เลยทีเดียว แล้วลงมารับประทานอาหารเย็น (4) จากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันสาม   ดอยปุยหลวง - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B/L
5.30 น. เดินขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลหมอกและวิวทิวทัศน์ของภูเขายามเช้าตรู่ แล้วลงมารับประทานอาหารเช้า (5) เก็บแค้มป์เดินทางลงจาก "ดอยปุยหลวง" มารับประทานอาหารกลางวัน (6) ระหว่างทางลง จนมาถึงจุดขึ้นรถกระบะ 4x4 ลงมายังที่ทำการอุทยานฯ แม่เงา เพื่ออาบน้ำแต่งตัวเดินทางกลับ โดยจะแวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างเดินทางกลับ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
 วันสี่
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยปุยหลวงดอยปุยน้อย
 
Join Trip Camping ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,900.- บาท

Private Trip Camping ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์แค้มป์)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาชมทิวทัศน์ ทะเลหมอก สัมผัสหนาวแห่งป่าแม่ฮ่องสอน ได้ออกกำลังกาย สูดอากาศอันบริสุทธิ
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียก
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทัวร์ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย
  - ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ป่าบางช่วงไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ควรมีหมวกปีกกว้างกันแดด
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ที่พักไม่มีแหล่งน้ำ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าทริปดอยปุยหลวง-ดอยปุยน้อย-ม่อนกองข้าว จ.แม่ฮ่องสอน กับใบสน2ใบ