ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปตาดหินแดง บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว

ชมความยิ่งใหญ่เส้นทางแห่งสายน้ำบนที่ราบสูงโบโลเวน สปป.ลาว
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาประเทศเพื่อนบ้าน
***(กรณีไม่มี "พาสปอร์ต" ใช้ "ใบผ่านแดน" ได้) ***
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
การเดินทางไปด่านใหญ่ - ตาดขมึด - ตาดเสือ - ตาดตาเก็ต
บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
 วันแรก   บ้านหนองหลวง-ตาดหินแดง   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดหินแดง - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว D

7.00 น. เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถตู้" ต่อไปยัง "บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง" นั่งรถประมาณ 2 ชม. ถึงบ้านหนองหลวงประมาณ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) เสร็จแล้วออกเดินเท้ามุ่งหน้าสู่ "ตาดหินแดง" เดินประมาณ 3-4 ชม. ถึงแค้มป์ริม "ห้วยตวย" หาทำเลกางเต้นท์ แล้วเดินไปยังตาดหินแดง เก็บบรรยากาศตาดยักษ์ให้หนำใจ แล้วเดินกลับมาที่แค้มป์ รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
 วันสอง   ตาดหินแดง - บ้านหนองหลวง   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดหินแดง - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว B/L/D
เช้ากาแฟโอวัลติน รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์เดินสู่น้ำตก "ตาดขมึด" และน้ำตก "ตาดเสือ" ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความอลังการสายน้ำตกยักษ์ รับประทานอาหารกลางวัน (3) ได้เวลาเดินต่อไปที่ "ด่านใหญ่" (ทุ่งเปาะพู) ใช้เวลาเดินขึ้นด่านประมาณ 3-4 ชม. เก็บบรรยากาศด่านใหญ่จนได้เวลาแล้วเดินไปยังหมู่บ้าน "บ้านหนองหลวง" คืนนี้เรานอนโฮมสเตย์ รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
 วันสาม   ตาดหินแดง   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดหินแดง - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว B
เช้าๆ กับอากาศหนาวๆ บน "ที่ราบสูงโบโลเวน" รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ อำลาบ้านหนองหลวงเดินทางกันต่อที่ "ตาดฟาน" ถึงน้ำตกตาดฟาน ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่จุดชมวิว กับกิจกรรม"โหนสลิงซิปไลน์" ท้าทายความสูง 4 เส้น (ค่าซิปไลน์ไม่รวมในโปรแกรม) { "โหนสลิงซิปไลน์" จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ } รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารเดินทางสู่ "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) ถึงด่านทำเรื่องออกด่าน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
 วันสี่   ตาดหินแดง-กรุงเทพฯ
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ตาดหินแดง
 
ผู้ใหญ่ >> 4,900.- บาท
เจอที่ช่องเม็ก 4,000.- บาท
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บ้านหนองหลวง
- ค่าเข้าป่า
- ค่าเข้าป่าสงวนต่อกรุ๊ป
- ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
- ค่าโฮมสเตย์บ้านหนองหลวง
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเข้าน้ำตกตาดฟาน คนละ 40.- บาท
- ค่าเล่นกิจกรรมโหนซิปไลน์ คนละ 1,100.- บาท (4 เส้น)
- ค่าเข้าและออกด่าน ตม.ลาว คนละ 200.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่อารมณ์ลาว!!!
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
ลักษณะทริปตาดหินแดง
  เป็นการเดินป่าเพื่อไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแห่งป่า "ดงหัวสาว" ชมสายน้ำตกยักษ์ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านบน "ที่ราบสูงโบโลเวน" ตาดหินแดง ตาดขมึด ตาดเสือ ด่านใหญ่ ท่ามกลางผืนป่า สปป. ลาว
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวตาดหินแดง
  - ไม่มีพาสปอตสามารถเขียนใบผ่านแดนได้
- พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต้นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้โฮมสเตย์)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวตาดหินแดง
  - วันแรก นั่งรถสองแถวไปบ้านหนองหลวงประมาณ 2-3 ชม. เดินจากบ้านหนองหลวงเดินลงเขาไม่เกิน 4 ชม. ถึงแค้มป์
- วันสอง เดินขึ้นเขา เดินประมาณ 6-7 ชม.
- ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- เต้นท์และเปลควรกางให้กันฝนกันน้ำเพราะเป็นช่วงฤดูฝน
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ห้องน้ำไม่มี
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ - นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่าตาดหินแดง
 -บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดหินแดง"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ