ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน

ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกยักษ์บนเส้นทางแห่งสายน้ำป่าดงหัวสาวที่ราบสูงโบโลเวน สปป.ลาว
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาประเทศเพื่อนบ้าน
ทริปตามรอยผู้บุกเบิกบ้านหนองหลวง "กัณฑ์ คนแบกเป้"
(กรณีไม่มี "พาสปอร์ต" ใช้ "ใบผ่านแดน" ได้)
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"

การเดินทางไปตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. ออกเดินทางจาก สถานีขนส่งหมอชิต จากกรุงเทพฯ ไป ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 7 โมงเช้า
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
 วันแรก   ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ลาว D
เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถสองแถว" ที่เตรียมให้มารับไปยัง "บ้านหนองหลวง" รับประทานอาหารกลางวัน วันนี้เราเดินตัวเปล่าไปยังแนวป่า รถอีแต๊กนำสัมภาระมารวมกันที่นี่ จากนั้นขึ้นเป้ของใครของมัน เดินไปยัง "ห้วยน้ำพาก" คืนนี้เราจะแค้มป์กันที่นี่ วันรุ่งขึ้นเราจะลงไปน้ำตกยักษ์ "ตาดน้ำพาก" กัน รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
 วันสอง   ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ลาว B/L/D
เช้ากาแฟโอวัลติน รับประทานอาหารเช้า (2) จากนั้นลงไปถ่ายรูปอลังการน้ำตกยักษ์ "ตาดน้ำพาก" ได้เวลากลับมาเก็บแค้มป์ รับประทานอาหารกลางวัน (3) วันนี้เดินกันต่อไปแค้มป์กันที่ "ห้วยสักการะ" พรุ่งนี้ค่อยลงไปชมน้ำตกยักษ "ตาดสักการะ" รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
 วันสาม   ตาดน้ำพาก- ช่องเม็ก   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ลาว B
เช้ากับบรรยากาศหนาวๆ รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ ลงไปถ่ายรูป "ตาดสักการะ" แล้วเดินทางกลับไป "บ้านหนองหลวง" รับประทานอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) มาทำเรื่องผ่านด่าน "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) รับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) แล้วนั่งรถกลับกรุงเทพฯ
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
 วันสี่   กรุงเทพฯ
6.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
 ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"

โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ
 
Join Trip Camping ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ
ผู้ใหญ่ >> 5,400.- บาท
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถทัวร์ไป-กลับ
- ค่ารถสองแถวไป-กลับ
- ค่ารถอีแต๊ก
- ค่าเข้าป่า
- ค่าเข้าป่าสงวน
- ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเข้าด่าน ตม.ลาว คนละ 100.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
ลักษณะทริปตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ
  เป็นการชื่นชมธรรมชาติสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแห่งสายน้ำตกยักษ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวตาดน้ำพาก ตาดสักการะ
  - ไม่มีพาสปอตสามารถเขียนใบผ่านแดนได้
(กรณีเขียน "ใบผ่านแดน" กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประชาชน)
- พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
(กรณีมี "พาสปอร์ต" กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเลขที่พาสสปอร์ต)
- เต้นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวตาดน้ำพาก ตาดสักการะ
  - ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
- เต้นท์และเปลควรกางให้กันฝนกันน้ำเพราะเป็นช่วงฤดูฝน
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ห้องน้ำไม่มี
 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่า
ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ สักการะ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ตาดน้ำพาก ตาดสักการะ"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ