ทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติป่าดอยสูง
5 วัน 4 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาภาคเหนือ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่า
 ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
"โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ"

การเดินทางไปทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.แม่ฮ่องสอน
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ แม่ฮ่องสอน
   
 วันแรก   ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ   อาหารทัวร์เดินป่าทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ B/L/D
เช้าแม่สะเรียง เปลี่ยนเป็นรถกระบะไปส่งจุดเดินเท้า แค้มป์ระหว่างทางไป "ดอยเลอเปอเฮอ-ดอยเลโจ๊ะ (ดอยสะเงาะ)"
 
 วันสอง   ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ   อาหารทัวร์เดินป่าทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ B/L/D
ถ่ายรูปอาทิตย์ยามเช้า ได้เวลาเดินทางกันต่อสัมผัสธรรมชาติรายทาง แค้มป์กัน "ดอยสะเงาะ" (ดอยเลอเปอเฮอ-ดอยเลโจ๊ะ)
 วันสาม   ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ B/L/D
เช้าถ่ายรูปอาทิตย์ขึ้น "ดอยสะเงาะ" เดินทางกันต่อสัมผัสธรรมชาติป่าเขา วันนี้แค้มป์กันที่ยอด "ดอยเลโจ๊ะ" (ดอยเลอเปอเฮอ-ดอยสะเงาะ)
 วันสี่   ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ   อาหารทัวร์เดินป่าทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ B/L/D
เช้าถ่ายรูปยามเช้าหน้าแค้มป์ สายๆ เดินกันต่อสัมผัสธรรมชาติป่าเขา แค้มป์กันในป่าอีกคืน
 วันห้า   ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ   อาหารทัวร์เดินป่าทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ B/L
สายๆ เก็บแค้มป์ เดินลงอีกหมู่บ้าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับกรุงเทพฯ
   
 วันหก   กรุงเทพฯ
3.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ


 

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
 
Join Trip Camping ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 6,xxx.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่ารถกระบะ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 17 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์ส่วนกลาง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
  เป็นการเดินป่าเพื่อสัมผัสผืนป่าดิบของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนดอยสูง ได้ออกกำลัง ได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เปลพร้อมฟลายชีทหรือเต้นท์และถุงนอน (แบกกันเอง)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยเลอเปอเฮอ ดอยเลโจ๊ะ ดอยสะเงาะ
  - บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 3,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ