ทัวร์เดินป่าจอวาเล-ม่อนทูเล

สัมผัสทุ่งหญ้าตระการขุนเขาหยอกเย้าทะเลหมอก จ.ตาก
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"

รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ท่าสองยาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ตาก
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
 วันแรก   ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง-ดอยม่อนจอวาเล   อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล  L / D
เช้าที่บ้านแม่จวาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วนั่งรถกระบะต่อไปยัง "ดอยม่อนคลุย" รับประทานอาหารกลางวัน (1) เดินต่อไปยัง "ดอยม่อนคลุยหลวง" แวะถ่ายรูปงามๆ ตามหน้าผา จากนั้นเดินขึ้นๆ ลงๆ จนถึง "ดอยม่อนจอวาเล" ถึงแค้มป์ ช่วยกันกางเต็นท์ เดินถ่ายภาพและชมแสงตะวันตกดินยามเย็นสุดอลังการ รับประทานอาหารเย็น (2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
 วันสอง   ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล   อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล  B / L / D
ตื่นกันแต่เช้ามืดชมทะเลหมอกสุดอลังการเช่นกันและเป็นไฮไลน์ของ "ดอยม่อนจอวาเล" เลยแหละ สายๆ รับประทานอาหารเช้า (3) เก็บแค้มป์แล้วอำลา "ดอยม่อนจอวาเล" เดินทางกันต่อ รับประทานอาหารกลางวัน (4) ระหว่างทาง ถึง "ดอยม่อนทูเล" ช่วยกันกางเต็นท์ตั้งแค้มป์ แล้วเดินเก็บบรรยากาศแสงสียามเย็น รับประทานอาหารเย็น (5) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
 วันสาม   ดอยม่อนทูเล - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล  B
  เก็บบรรยากาศแสงสียามเช้าและทะเลหมอก รับประทานอาหารเช้า (6) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางลงม่อนทูเล ถึงจุดรถกระบะมารับแล้วนั่งรถกลับมา อบต. อาบน้ำอาบท่า รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ในหมู่บ้าน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) กันระหว่างทาง
  24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล
 
Join Trip Camping ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,200.- บาท

Private Trip Camping ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
ลักษณะทริปดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล
 

เป็นการเดินป่าขึ้นเขา ได้ออกกำลังกาย ชมความอลังการแห่งขุนเขา ทุ่งหญ้า ทะเลหมอก และสูดกลิ่นไอธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล
  - บางจุดหน้าผาสูงชันเดินด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- วันแรกเดินประมาณ 6-7 ชม.
- วันสองเดินประมาณ 3-4 ชม.
- วันสามเดินประมาณ 4-5 ชม.
- จอวาเล ไม่มีห้องน้ำ ทูเล มีห้องน้ำ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยม่อนจอวาเล ดอยม่อนทูเล ดอยม่อนคลุย ดอยม่อนคลุยหลวง 
ท่าสองยาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"ดอยม่อนจอวาเล-ดอยม่อนทูเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนคลุยหลวง"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ