ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู

น้ำตกสวยและอลังการแห่งป่าอุ้มผาง
เดินป่านอนโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติสายธารและน้ำตก
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

"น้ำตกทีลอซู" เป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 900 เมตร เกิดจาก "ลำห้วยกล้อท้อ" ทั้งสายตกลงจากหน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ คำว่า "ทีลอชู" เป็นภาษากะเหรี่ยง "ที" หรือ "ทิ" แปลว่า "น้ำ" ส่วน "ลอ" หรือ "ล่อ" แปลว่า "ตก" แต่ "ซู" ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้นจึงใช้คำที่มีความหมายแทน เนื่องจาก "ซู" แปลว่า "ดำ" จึงเรียกน้ำตกนี้ว่า "ทีลอซู" แปลว่า "น้ำตกดำ" การเดินทางโดยล่องเรือยางจาก "ท่าทราย" อำเภออุ้มผาง ไปตาม "ลำน้ำแม่กลอง" แล้วไปต่อรถยนต์

"น้ำตกทีลอจ่อ" หรือ "น้ำตกสายฝน" อยู่ในระดับความสูง 80 เมตร บนเส้นทางล่องแก่ง "ลำน้ำแม่กลอง"

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู อุ้มผาง ตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – น้ำตกทีลอซู
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

 วันแรก   อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู   
เช้า อุ้มผาง รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) นำสัมภาระส่วนตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พัก (นอนรวมกัน) เปลี่ยนชุดล่องแก่งที่โฮมสเตย์ แล้วนั่งรถไปส่งริม "ลำน้ำแม่กลอง" ล่องแพยางชมธรรมชาติสองฝากฝั่งผ่าน "น้ำตกทีลอจอ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน" ไปสิ้นสุดการล่องแก่งที่ "ผาเลือด" แล้วนั่งรถกระบะไปส่งที่ "น้ำตกทีลอซู" เดินไปน้ำตกทีลอซูประมาณ 1.5 กม. สัมผัสน้ำตกยักษ์กลางป่าอุ้มผาง ถ่ายรูปกันให้จุใจกับความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำตก ได้เวลานั่งรถกระบะกลับมาที่โฮมสเตย์ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไป รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

 วันสอง    น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด   
5.00 น. นั่งรถกระบะไปที่ "ดอยหัวหมด" ชมทะเลหมอกยามเช้า หรืออาจพบ "พิศวงตานกฮูก" ได้เวลากลับมาโฮมสเตย์ รับประทานอาหารเช้า (2) ออกจากอุ้มผางแวะเที่ยว "ถ้ำสีฟ้า" แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซู
 
Join Trip Camping น้ำตกทีลอซู
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,700.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping น้ำตกทีลอซู
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน (นอนรวม)
- ค่าอาหาร 2 มื้อ (เย็นกับเช้า)
- ค่ารถกระบะรับส่งน้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด
- ค่าเรือแพยางล่องแก่งพร้อมคนพาย
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

ลักษณะทริปน้ำตกทีลอซู
  เป็นการล่องแพยางเดินป่าชมธรรมชาติน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งป่าตะวันตกสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และได้ออกกำลังกาย
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกทีลอซู
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับโฮมสเตย์)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกทีลอซู
  - เดินไปน้ำตกทีลอซูประมาณ 1.5 กม.
- ใช้เวลาล่องแพประมาณ 3 ชม.
- นั่งรถจากผาเลือดไปน้ำตกทีลอซูประมาณ 30 นาที
- นั่งรถจากน้ำตกทีลอซูไปอุ้มผางประมาณ 2 ชม.
- ค่ำคืนอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้บนเขาควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
- น้ำตกสูงชันอย่าประมาทอาจเกิดอันตรายได้
- มีห้องน้ำ
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก 2 วัน 1 คืน
"ทีลอซู-ทีลอจ่อ-น้ำตกสายรุ้ง-ดอยหัวหมด"

การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ